تو نوروز عملا هیچ غلطی نکردم !
هفته دیگه باید برم دانشگاه واسه فارغ التحصیلی ...